بلاگ

حرف‌هایی خودمونی در حوزه تخصصی

صفحه اصلی > بلاگ

طراحی تراکت تبلیغات ساحل آرام

۲ آذر ۱۳۹۶ توسط

مشخصات پروژه نام: طراحی تراکت تبلیغات ساحل آرام اجرا کننده: اشکان آل هاشم تاریخ پروژه‌: ۱۳۹۶ نرم افزارهای به کار گرفته شده : Adobe Photoshop توضیحات پروژه طراحی تراکت تبلیغاتی، تراکت ، طراحی تراکت از مجموعه نمونه کارهای :طراحی تراکت

۰ 0 ادامه مطلب

طراحی تراکت تبلیغات ساحل آرام

۲ آذر ۱۳۹۶ توسط

مشخصات پروژه نام: طراحی تراکت تبلیغات ساحل آرام اجرا کننده: اشکان آل هاشم تاریخ پروژه‌: ۱۳۹۶ نرم افزارهای به کار گرفته شده : Adobe Photoshop توضیحات پروژه طراحی تراکت تبلیغاتی، تراکت ، طراحی تراکت از مجموعه نمونه کارهای :طراحی تراکت

۰ 0 ادامه مطلب

طراحی تراکت تبلیغات اپلیکیشن زودنون

۲ آذر ۱۳۹۶ توسط

مشخصات پروژه نام: طراحی تراکت تبلیغات اپلیکیشن زودنون اجرا کننده: اشکان آل هاشم تاریخ پروژه‌: ۱۳۹۶ نرم افزارهای به کار گرفته شده : Adobe Photoshop توضیحات پروژه طراحی تراکت تبلیغاتی ، طراحی اپلیکیشن ، تراکت ، طراحی تراکت ، اپلیکیشن از مجموعه نمونه کارهای :طراحی تراکت

۰ 0 ادامه مطلب

طراحی تراکت تبلیغات اپلیکیشن زودنون

۲ آذر ۱۳۹۶ توسط

مشخصات پروژه نام: طراحی تراکت تبلیغات اپلیکیشن زودنون اجرا کننده: اشکان آل هاشم تاریخ پروژه‌: ۱۳۹۶ نرم افزارهای به کار گرفته شده : Adobe Photoshop توضیحات پروژه طراحی تراکت تبلیغاتی ، طراحی اپلیکیشن ، تراکت ، طراحی تراکت ، اپلیکیشن از مجموعه نمونه کارهای :طراحی تراکت

۰ 0 ادامه مطلب

طراحی بسته بندی شرکت پیگیر

۲ آذر ۱۳۹۶ توسط

مشخصات پروژه نام: طراحی بسته بندی شرکت پیگیر اجرا کننده: اشکان آل هاشم نرم افزارهای به کار گرفته شده : Adobe Photoshop توضیحات پروژه طراحی بسته بندی کیسه دان مرغی از مجموعه نمونه کارهای :طراحی بسته بندی | جعبه | لیبل

۰ 0 ادامه مطلب

طراحی کاراکتر فانتزی

۱۱ آبان ۱۳۹۶ توسط

مشخصات پروژه نام: طراحی کاراکتر فانتزی اجرا کننده: محمود جوادی نرم افزارهای به کار گرفته شده : Adobe Photoshop توضیحات پروژه طراحی شخصیت ، طراحی کاراکتر ، نقاشی دیجیتال ،تصویر سازی ، طراحی چهره از مجموعه نمونه کارهای :طراحی کاراکتر | تصویرسازی

۰ 0 ادامه مطلب

طراحی کاراکتر فانتزی مرد

۱۱ آبان ۱۳۹۶ توسط

مشخصات پروژه نام: طراحی کاراکتر فانتزی مرد اجرا کننده: محمود جوادی نرم افزارهای به کار گرفته شده : Adobe Photoshop توضیحات پروژه طراحی شخصیت ، طراحی کاراکتر ، نقاشی دیجیتال ،تصویر سازی ، طراحی چهره از مجموعه نمونه کارهای :طراحی کاراکتر | تصویرسازی

۰ 0 ادامه مطلب

طراحی کاراکتر فانتزی

۱۱ آبان ۱۳۹۶ توسط

مشخصات پروژه نام: طراحی کاراکتر فانتزی اجرا کننده: محمود جوادی نرم افزارهای به کار گرفته شده : Adobe Photoshop توضیحات پروژه طراحی شخصیت ، طراحی کاراکتر ، نقاشی دیجیتال ،تصویر سازی ، طراحی چهره از مجموعه نمونه کارهای :طراحی کاراکتر | تصویرسازی

۰ 0 ادامه مطلب

تصویر سازی ترامپ

۲۹ مهر ۱۳۹۶ توسط

مشخصات پروژه نام: تصویر سازی ترامپ اجرا کننده: محمود جوادی نرم افزارهای به کار گرفته شده : Adobe Photoshop توضیحات پروژه طراحی شخصیت ، طراحی کاراکتر ، نقاشی دیجیتال ،تصویر سازی ، طراحی چهره از مجموعه نمونه کارهای :طراحی کاراکتر | تصویرسازی

۰ 0 ادامه مطلب

طراحی کاراکتر فانوس

۲۹ مهر ۱۳۹۶ توسط

مشخصات پروژه نام: طراحی کاراکتر فانوس اجرا کننده: محمود جوادی نرم افزارهای به کار گرفته شده : Adobe Photoshop توضیحات پروژه طراحی شخصیت ، طراحی کاراکتر ، نقاشی دیجیتال ،تصویر سازی ، طراحی چهره از مجموعه نمونه کارهای :طراحی کاراکتر | تصویرسازی

۰ 0 ادامه مطلب