سفارش طراحی کتاب

سفارش انواع خدمات تبلیغاتی به راحتی یک خرید آنلاین

طراحی جلد کتاب | هزینه طراحی جلد کتاب | قیمت طراحی کتاب | قیمت طراحی جلد | تصویرسازی جلد کتاب | هزینه تصویرسازی جلد کتاب | طراحی جلد کتاب اختصاصی

طراحی ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب

طراحی ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب

زمان تحویل: ۳ تا ۵ روز کاری
طراحی ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب

طراحی ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب

زمان تحویل: ۳ تا ۵ روز کاری
طراحی جلد رو، پشت و عطف هر کتاب

طراحی جلد رو، پشت و عطف هر کتاب

زمان تحویل: ۳ تا ۵ روز کاری
طراحی جلد رو، پشت و عطف هر کتاب با تصویرسازی

طراحی جلد رو، پشت و عطف هر کتاب با تصویرسازی

زمان تحویل: ۱۰ تا ۱۵ روز کاری
طراحی صفحه آرایی کتاب

طراحی صفحه آرایی کتاب

زمان تحویل: بسته به تعداد صفحات
طراحی صفحه آرایی کتاب نوشتاری

طراحی صفحه آرایی کتاب نوشتاری

زمان تحویل: بسته به تعداد صفحات