طراحی کاراکتر اسب

دیجیتال پنتینگ

مشخصات پروژه

نام: طراحی کاراکتر اسب
تاریخ پروژه: ۱۳۹۴

اجرا کننده: محمود جوادی

نرم افزارهای به کار گرفته شده :
Adobe Photoshop

از مجموعه نمونه کارهای :

نمونه کار محمود جوادی

نمونه کار محمود جوادی

نمونه کار محمود جوادی