طراحی لوح تقدیر جشنواره ابن سینا

طراحی لوح تقدیر جشنواره ابن سینا