ست اداری آریاناوک

شرکت مهندسی فرآیند سیستم های خلا

مشخصات پروژه

نام: طراحی ست اداری آریاناوک

کارفرما: خانم طوافی
تاریخ پروژه : ۱۳۸۶

اجرا کننده: اشکان آل هاشم

نرم افزارهای به کار گرفته شده :
Adobe Photoshop

از مجموعه نمونه کارهای :