طراحی کاراکتر رویین در

تصویرسازی دیجیتال برندینگ

مشخصات پروژه

نام: طراحی کاراکتر رویین در
تاریخ پروژه: ۱۳۹۳

اجرا کننده: محمود جوادی

نرم افزارهای به کار گرفته شده :
Adobe Photoshop

از مجموعه نمونه کارهای :