نمونه پروژه های به انجام رسیده در طراحی آنلاین :

طراحی سربرگ دانشگاه آزاد اسلامی
طراحی پوستر تبلیغاتی دوره های دانشگاه آزاد شیراز
طراحی پوستر همایش ملی فناوری های نوین در شیمی