نمونه پروژه های به انجام رسیده در طراحی آنلاین :

تیزر موشن گرافیک معرفی امکانات دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان
طراحی سربرگ همایش کاتاراکت ۳۶۰
طراحی پوستر همایش کاتاراکت ۳۶۰