نمونه پروژه های به انجام رسیده در طراحی آنلاین :

تیزر موشن گرافیک معرفی امکانات دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان
تیزر موشن گرافیک معرفی امکانات دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان تیزر موشن گرافیک معرفی امکانات دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان
طراحی سربرگ همایش کاتاراکت ۳۶۰
طراحی سربرگ همایش کاتاراکت ۳۶۰ طراحی سربرگ همایش کاتاراکت ۳۶۰
طراحی پوستر همایش کاتاراکت ۳۶۰
طراحی پوستر همایش کاتاراکت ۳۶۰ طراحی پوستر همایش کاتاراکت ۳۶۰
طراحی استند همایش کاتاراکت ۳۶۰
طراحی استند همایش کاتاراکت ۳۶۰ طراحی استند همایش کاتاراکت ۳۶۰