آیا ثبت درخواست به منظور بررسی و برآورد قیمت رایگان است؟

بله. بررسی فایل های ارسالی به منظور برآورد و تخمین تعرفه طراحی رایگان بوده و در کمتر از چند ساعت به انجام خواهد رسید. پس برای ثبت درخواست برآورد قیمت از هیچ فرصتی دریغ نکنید.