آیا میتونم یکی از امضاهایی که برای دیگران طراحی کردید رو انتخاب کنم؟