آیا با سفارش طراحی تابلوی فروشگاهی، لوگوی برجسته هم طراحی میکنید؟

خیر. طراحی تابلو به صورت بنر، فلکس و یا برجسته، با استفاده از لوگویی که برای ما ارسال میفرمایید و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدید انجام میشه. سفارشاتی مثل طراحی لوگو، طراحی لوگوتایپ، عکاسی، طراحی وکتور اختصاصی و آیتم هایی از این قبیل، نیاز به ایده پردازی و زمان هستند و مشمول هزینه جداگانه خواهند شد. این موارد مسلتزم ثبت سفارش مجزا هستند.