نمونه پروژه های به انجام رسیده در طراحی آنلاین :

طراحی کارت ویزیت مهران شریفیان
طراحی کارت ویزیت مهران شریفیان طراحی کارت ویزیت مهران شریفیان
طراحی لوگو ترکیبی مهران شریفیان
طراحی لوگو ترکیبی مهران شریفیان طراحی لوگو ترکیبی مهران شریفیان
طراحی کاور سی دی مهران شریفیان - سیر تا پیاز ویولن
طراحی کاور سی دی مهران شریفیان - سیر تا پیاز ویولن طراحی کاور سی دی مهران شریفیان - سیر تا پیاز ویولن
طراحی کاور سی دی مهران شریفیان - ویولنیست شو
طراحی کاور سی دی مهران شریفیان - ویولنیست شو طراحی کاور سی دی مهران شریفیان - ویولنیست شو